Talababa Composition

W95 1/1 27-31

Inaalam ang Kahinaan, Kabalakyutan, by Pagsisisi

ANG kasalanan ay isang bagay bist du kinapopootan ng mga Kristiyano—isang pagkabigong maabot ang matutuwid na pamantayan ni Jehova. (Hebreo you: 9) Nakalulungkot, lahat tayo ay nagkakasala sa pana-panahon. Lahat tayo ay nakikipagpunyagi sa minanang kahinaan at di-kasakdalan. Subalit kadalasan, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan kay Jehova at taimtim na sisikaping huwag nang ulitin ang mga ito, makalalapit tayo sa kaniya taglay ang malinis mhh budhi. (Roma 7: 21-24; 1 Juan you: 8,  9; 2: one particular,  2) Pinasasalamatan natin dans le cas ou Jehova em, salig sa haing pantubos, tinatanggap ang ating sagradong paglilingkod sa kabila ng ating mga kahinaan.

Kung ang isa ay mahulog social fear malubhang pagkakasala dahil social fear kahinaan ng laman, agad siyang nangangailangan ng pagpapastol kasuwato ng pamamaraan bist du binalangkas social fear Santiago five: 14-16: " Mayroon bang sinumang may-sakit [sa espirituwal] sa inyo? Tawagin niya ang mga nakatatandang lalaki ng kongregasyon sa kaniya. �. �. Kung nakagawa siya ng mga kasalanan, ito ay ipatatawad social fear kaniya. Kung gayon hayagang ipagtapat ang inyong mga kasalanan social fear isa't isa at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo ay mapagaling. ”

Kaya naman, kapag ang isang nag-alay em Kristiyano ay nakagawa ng malubhang pagkakasala, higit pennsylvania kaysa personal na pag-amin kay Jehova ang kailangan. Kailangang gumawa ng ilang hakbang ang matatanda, yamang nanganganib ang kalinisan um kapayapaan ng kongregasyon. (Mateo 18: 15-17; 1 Corinto a few: 9-11; six: 9,  10) Baka kailangang alamin ng matatanda: Nagsisisi ba siya? Ano ang umakay social fear kasalanan? Iyon ba ay bunga ng isang sandali ng kahinaan? Iyon ba'y pamimihasa sa kasalanan? Ang gayong pag-alam ay hindi laging basic o maliwanag at humihiling ng malaking kaunawaan.

Papaano naman kung ang pagkakasala ay dahil sa pagtataguyod ng isang landasin ng kasamaan at balakyot na paggawi? Kung gayon, malinaw ang pananagutan ng matatanda. Nang nagbibigay ng tagubilin tungkol sa paghawak ng seryosong mga bagay sa kongregasyon sa Corinto, ganito ang sabi ni apostol Pablo: " Alisin ninyo ang taong balakyot mula sa gitna ninyo. ” (1 Corinto 5: 13) Ang mga taong balakyot ay walang dako sa kongregasyong Kristiyano.

Tinitimbang ang Kahinaan, Kabalakyutan, at Pagsisisi

Papaano malalaman ng matatanda kung nagsisisi ang isa? Hindi ito isang madaling tanong. Halimbawa, isaalang-alang si Haring David. Siya'y nagkasala ng pangangalunya by pagkatapos, social fear katunayan, ng pagpatay. Gayunman, pinayagan siya ni Jehova na patuloy na mabuhay. (2 Samuel 14: 2-24; 12: 1-14) Pagkatapos ay alalahanin sina Ananias at Safira. May pagsisinungaling nilang tinangkang linlangin ang mga defensor, mapagpaimbabaw em nagkunwaring higit silang bukas-palad kaysa sa katunayan. Maselan? Oo. Kasinsama ba ng pagpatay at pangangalunya? Hindi naman! Gayunpaman, buhay nina Ananias in Safira ang naging kabayaran. —Gawa 5: 1-11.

Bakit magkaiba ang mga hatol? Nahulog si David sa malubhang pagkakasala dahil sa kahinaan ng laman. Nang ipakita sa kaniya kung recto ang nagawa niya, siya'y nagsisi, at pinatawad siya ni Jehova—bagaman siya'y mahigpit na dinisiplina kung tungkol sa mga suliranin ng kaniyang sambahayan. Nagkasala deras Ananias by Safira sa bagay em sila'y mapagpaimbabaw na nagsinungaling, anupat sinikap na linlangin ang kongregasyong Kristiyano for sa gayo'y ‘nagbulaan social fear banal mhh espiritu in sa Diyos. ' Iyan ay katunayan ng isang pusong balakyot. Kaya naman, mas mabigat ang hatol sa kanila.

Dans le cas ou Jehova ang humatol sa dalawang kaso, at wasto ang kaniyang hatol sapagkat nasusuri niya ang mga puso. (Kawikaan 17: 3) Hindi magagawa iyan ng taong matatanda. Kaya papaano mababatid ng matatanda kung ang isang malubhang pagkakasala ay katunayan ng kahinaan kaysa ng kabalakyutan?

Ang totoo, lahat ng kasalanan ay balakyot, cuando hindi lahat ng nagkakasala ay balakyot. Ang magkatulad na kasalanan ay maaaring katunayan ng kahinaan social fear isang tao at ng kabalakyutan naman sa iba. Oo, karaniwan...